ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

     Obec Hrusice se nalézá na jižním okraji okresu Praha-východ. Její katastrální území měří 543 ha. Kromě toho obec vlastní i některé lesní pozemky na kat. územích Mirošovic a Mnichovic. Obec sama i její katastrální území leží v geomorfologickém okršku Ondřejovská vrchovina a Konopišťská pahorkatina. Proto se také její okolí vyznačuje malebnými kopečky a místními srázy, což je potvrzeno i převýšením cca 140 m v rámci celého katastru. Nejnižší část leží v nadmořské výšce 296 m, nejvyšší část území je ve výšce až 435 m nad hladinou moře.
     Katastrální území se rozkládá v oblasti mírného podnebí. Průměrná roční teplota je 7,3 °C, úhrn ročních srážek představuje 620 mm. Průměrný počet letních dnů je 40 a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 50.
     Území obce Hrusice je vymezeno na západě potokem Mnichovka a silnicí Mnichovice - Mirošovice, na jihovýchodě potokem Šmejkalka, východně a severně je vymezuje rovněž tento potok a silnice č. 335 z Mnichovic do Ondřejova. Zhruba středem území prochází údolí Hrusického potoka. I díky tomu je obec položena v kopcovitém terénu pahorkatinového reliéfu, a to přibližně ve středu celého katastru. Jihozápadní cíp katastrálního území protíná dálnice D 1, ostatní silniční sít' má charakter okresních a místních komunikací. V území převládá zemědělská půda převážně orná. Větší lesní komplex zasahuje na severu katastru v lokalitě Vlčí halíř, menší lesní porosty jsou vázány na svahy údolí vodních toků.
     Hrusice sousedí se čtyřmi obcemi. Na jihu jsou to Senohraby (jižní část Hrusic - Hrušov je na tuto obec spádově napojena), západně Mirošovice, severně Mnichovice a na východě Ondřejov. Spádovou obcí jsou Mnichovice. Poštovní úřadovna a telefonní ústředna je v Senohrabech.
     K 31. prosinci 1999 měla obec Hrusice celkem 351 obyvatel, z toho 187 žen a 164 muže. Z hlediska věkové skladby je dětí do 15 let věku 58, mladých hrusičanů ve věku 16 - 30 let tu žije 89, zralých třicátníků až šedesátníků 153 a seniorů nad 60 let 51. Z výdělečně činných občanů vyjíždí za prací 95 %.
     K témuž datu bylo v Hrusicích celkem 177 popisných čísel domů. Vedle trvale obydlených domů a osmi domů pro občanskou vybavenost je v intravilánu obce i celém jejím katastru několik desítek domů a více než čtyři stovky chat sloužících k rekreaci. Proto se v hlavní rekreační sezóně počet obyvatel žijících na katastru obce Hrusice prudce zvyšuje. Není divu - Hrusice jsou nedaleko od okraje stále se zvětšujícího hlavního města a tak mnoho obyvatel Prahy vyhledává k rekreaci bud' přímo Hrusice nebo v jejich okolí - Ladově kraji. K rekreaci kromě jiného slouží i chovný rybník Hubačov rozkládající se na katastru obce Hrusice. V samotné obci pak je i požární nádrž. Naopak mnoho hrusických občanů nachází své zaměstnání v hlavním městě.
     Hrusice jsou hrdé na svoji nesmírně dlouhou a bohatou minulost, kulturní význam a přirozenou malebnost a krásu. Tato hrdost, stejně jako užitečné informace pro občany i přátele Hrusic, poskytuje již 35 let Hlas Hrusic, který dostávají všichni obyvatelé měsíčně zdarma do schránky a který si i Vy můžete koupit v krámě u Hubínků, v senohrabské trafice u nádraží, v regionálním informačním středisku v Říčanech nebo si předplatit na obecním úřadě v Hrusicích.
     Jako krásný kus české země i rodiště malíře Josefa Lady se stávají pro každého návštěvníka nezapomenutelným zážitkem a milou vzpomínkou. A tak by tomu mělo vždy být.

ELEKTRONICKÁ INTERNETOVÁ VERZE HLASU HRUSIC
BYLA Z WEBU STAŽENA. NAHRADÍ JÍ SYSTÉM EVA
(=Elektronicky Vlídná Administrativa).

Vážení přátelé, pokud máte další poznatky, informace a zajímavosti, kterými bychom mohli naše stránky doplnit nebo snad něco opravit, prosím, sdělte nám to na e-mail sponzora a vydavatele těchto neoficielních stránek, Agentury PragMatic. Předem děkujeme!
mail@pragmatic.cz